Rregulla për kthimin e artikujve të blerë online

Në momentin që një blerës kërkon të kthejë artikullin, koha e njoftimit është 24 orë që nga marrja e artikullit në dorëzim. Blerësi duhet të kontaktojë nepermjet adreses se emailit [email protected]

Në procesin e depozitimit të kërkesës duhet të jenë foto të qarta të produktit, arsyeja e kërkesës suaj dhe mospërputhja me produktin e reklamuar. Koha e kthimit të përgjigjes ndaj kerkeses se klientit do te behet brenda 48 oreve (kohe e nevojshme për të bere depozitimin e ankesës dhe verifikimin e produktit)

*Nëse artikulli i pranuar është ndryshe nga ai I reklamuar dhe specifikuar në faqen tonë plusito.al

Blerësi eshte i lutur të kthejë artikullin:

  1. Pas marrjes së konfirmimit nga Mimi se produkti i blerë ka pasur nje parregullsi ndryshe nga produkti i reklamuar
  2. Brenda një jave duke folur me kompaninë e transportit dhe duke organizuar me ata procedurën e kthimit të produktit
  3. Artikulli duhet i shoqëruar bashkë me elementët e tjerë shoqerues dhe i njejtë në formën qe ishte në momentin e dorëzimit

Artikulli nuk mund të kthehet kur:

  1. Eshte ne kundershtim me fotot e derguara nga klienti ne momentin e depozitimit te kerkeses.
  2. Eshte i papajisur me elementet shoqerues qe eshte derguar si: etikete, fature, paketim, kuti, amballazhim, dhurata shoqeruese etj.
  3. Nëse artikulli eshte I demtuar në formë të qëllimshme dhe në kundërshtim me fotot e bera nga kompania Mimi në momentin e nisjes.

Pas kryerjes se ketyre verifikimeve klienti zhdemtohet ne vleren e produktit te kthyer pa perfshire shpenzimet e tjera qe lindin si pasoje e ketij veprimi.

Per informacione te metejshme do te informoheni nga sherbimi I klientit pas kryerjes se procedurave te mesiperme.